Garanti Belgesi
İthal ve imal edilen ürünler için firmanın 13.06.2014 tarih ve 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe uygun verilen belgedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GARANTİBELGESİYÖNETMELİĞİ
BİRİNCİBÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan mallarıbelirlemek ve garanti belgesine ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede yer alan mallarıkapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılıTüketicinin KorunmasıHakkında Kanunun 56 ncıve 84 üncümaddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Azami tamir süresi: 13/6/2014 tarihli ve 29029 SayılıResmîGazete’de yayımlanan SatışSonrasıHizmetler Yönetmeliği ekinde yer alan listedeki her mal grubu için tespit edilen süreleri,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Garanti belgesi: Üretici ve ithalatçılar tarafından, tüketiciye yönelik üretilen, ithal edilen veya satılan mallar için düzenlenen ve tüketicinin sahip olduğu haklarıgösteren belgeyi,
ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunmasıve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
d) İşgünü: Ulusal, resmîve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,
e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallarıticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Kanun: Tüketicinin KorunmasıHakkında Kanunu,
g) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan Bakanlıkça, bu Yönetmeliğin eki listede tespit ve ilan edilen, garanti belgesi ile satılmasızorunlu olan malı,
ğ) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere,  ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye, bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallarısunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallarıüretenler ile mal üzerine markasını, unvanınıveya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,
ı) Yetkili servis istasyonu: Üretici veya ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satışsonrasımontaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuşbulunan tesisleri,
ifade eder.
İKİNCİBÖLÜM
Garanti Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esaslar
Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu
MADDE 5 (1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamışmallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatısatıcıya aittir.
(3) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
Garanti süresi
MADDE 6 (1) Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıl veya bu Yönetmeliğe ekli listedeki ölçübirimi ile tespit edilen değer kadardır.
(2) Garanti süresinin başka bir ölçübirimi ile belirlenmişolmasıhalinde, malın üzerinde bu ölçübiriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunmasıveya yapısının bu değerin tespitine uygun olmasıgerekir. Aksi halde garanti süresinin asgari iki yıl olduğu kabul edilir.
(3) Malın arızalanmasıdurumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Garanti belgesinde bulunmasızorunlu bilgiler
MADDE 7 (1) Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıdaki bilgilerin yer almasızorunludur:
a) Üretici veya ithalatçıfirmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzasıve kaşesi,
b) Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzasıve kaşesi,
c) Fatura tarih ve sayısı,
ç) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,
d) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
e) Garanti süresi,
f) Azami tamir süresi,
g) Bütün parçalarıdahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,
ğ) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,
h) Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,
ı) Tüketicilerin şikayet ve itirazlarıkonusundaki başvurularınıtüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,
i) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.
ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Tüketicinin Garanti ile İlgili Hakları
Ücretsiz onarım isteme hakkı
MADDE 8 (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkınıseçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımınıyapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
(2) Tüketici, ücretsiz onarım hakkınıüretici veya ithalatçıya karşıda kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkınıkullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin diğer hakları
MADDE 9 (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkınıkullanmasıhalinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçıtarafından bir raporla belirlenmesi,
durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçımüteselsilen sorumludur.
(2) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcıiçin orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olmasıhalinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
(3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkınıseçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünüveya bedelden yapılan indirim tutarınıderhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
(4) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkınıseçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz işgünüiçerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.
(5) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
Değiştirilen malın garanti süresi
MADDE 10 (1) Garanti uygulamasısırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
Kullanım hatası
MADDE 11 (1) Tüketicinin malıtanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırıolarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz.
(2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmamasıhalinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısıveya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
(3) Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılmasıtalebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
DÖRDÜNCÜBÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanıyürütür.