S S H Y B ve Garanti Belgesi Yönetmeliği.

13.06.2014 tarih ve 29029 sayılı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi ve Garanti Belgesi Yönetmeliği

mrük ve Ticaret Bakanlığından:
SATIŞSONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİBÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile satışsonrasımontaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, üretici veya ithalatçıların satışsonrasımontaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, ekli listede yer alan mallar ile herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlıolmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonlarıtarafından yürütülen hizmetleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılıTüketicinin KorunmasıHakkında Kanunun 58 inci ve 84 üncümaddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunmasıve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
ç) İl Müdürlüğü: Bakanlık ticaret il müdürlüklerini,
d) İşgünü: Ulusal, resmîve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,
e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallarıticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Kanun: Tüketicinin KorunmasıHakkında Kanunu,
g) Kullanım ömrü: Malın, tüketiciye teslim tarihinden başlayan ve bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,
ğ) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen, satışsonrasıhizmet istenecek ürünler listesinde yer alan malı,
h) Özel servis: Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlıolmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonlarını,
ı) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Satışsonrasıhizmet yeterlilik belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrüsüresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanıile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi,
j) Servis istasyonu: Yetkili servis istasyonlarıile özel servisleri,
k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
l) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallarıüretenler ile mal üzerine markasını, unvanınıveya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,
m) Yetkili servis istasyonu: Üretici veya ithalatçıların ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satışsonrasımontaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuşbulunan tesisleri,
ifade eder.
İKİNCİBÖLÜM
Servis İstasyonlarıve Servis Hizmetleri ile İlgili Esaslar
Yetkili servis istasyonlarının kuruluşu
MADDE 5 (1) Üretici veya ithalatçılar, ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrüsüresince, satışsonrasıhizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayıve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadır.
(2) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarınıkendileri kurabileceği gibi verilen hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından veya servis organizasyonlarından da faydalanabilir.
Başvuru ve izin
MADDE 6 (1) Üretici veya ithalatçıların, ekli listede yer alan mallar için Bakanlıkça onaylısatışsonrasıhizmet yeterlilik belgesi almasızorunludur. Bu Yönetmeliğin ekli listesinde yer alan ancak servis istasyonu gerekmeyen mallar için satışsonrasıhizmet yeterlilik belgesi düzenlenmez.
(2) Satışsonrasıhizmet yeterlilik belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasında, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.
(3) Başvuru ile ilgili hususlar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
(4) Başvuru üzerine Genel Müdürlükçe, Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluk açısından gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere satışsonrasıhizmet yeterlilik belgesi verilir.
(5) Genel Müdürlük, başvurularıdeğerlendirirken gerek duymasıhalinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarınıkorumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmışkuruluşlardan alınacak raporlarıve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarıtarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.
Satışsonrasıhizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi ve diğer işlemler
MADDE 7 (1) Satışsonrasıhizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi iki yıldır. Süresi dolan belgeler için yeniden başvuru yapılır.
(2) Satışsonrasıhizmetleri yeterlilik belgelerine yönelik; unvan, adres, servis istasyonu, kapsam değişikliği ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenerek Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
(3) Yetkili servis istasyonu değişikliklerinin, üretici veya ithalatçıtarafından on beşgün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
Satışsonrasıhizmet yeterlilik belgesinin iptali
MADDE 8 (1) Bu Yönetmeliğe aykırıuygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün yazılıuyarısına rağmen verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, üretici veya ithalatçının satışsonrasıhizmet yeterlilik belgesi iptal edilir.
Yetkili servis istasyonlarının özellikleri ve sayısı
MADDE 9 (1) Yetkili servis istasyonlarının; hizmet konularına göre Bakanlık veya görevlendireceği başka bir kurum veya kuruluştarafından belirlenen düzenleme veya standartlarda belirtilen özellikleri taşımasıgerekir.
(2) Üretilen veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacıve yeri ile satışmiktarıdikkate alınarak bu Yönetmelik eki listede tespit ve ilan edilen yetkili servis istasyonlarının sayılarıve bunlarda aranacak özellikler, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşüalınarak, Genel Müdürlük tarafından belirlenir veya değiştirilir.
(3) Yetkili servis istasyonlarının kuruluşu ile ilgili müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
(4) Yetkili servis istasyonlarının kontrolüGenel Müdürlüğün veya ilgili İl Müdürlüğünün görevlendireceği personel ya da Bakanlık tarafından yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından yapılır. Yeterli bulunan yetkili servis istasyonlarıiçin, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösteren belge düzenlenir.
Servis istasyonlarının sorumlulukları
MADDE 10 (1) Tüketicinin bulunduğu yerde yetkili servis istasyonunun olmamasıhalinde satışsonrasıhizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonu sorumludur.
(2) Tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonunda satışsonrasıhizmet verilmesinin mümkün olmamasıdurumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir yetkili servis istasyonuna ulaştırılmasıve geri gönderilmesi ile ilgili olarak tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez.
(3) Servis istasyonlarının, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hususlarıiçeren belgeleri düzenlemesi ve bunların birer nüshasınıtüketicilere vermesi zorunludur.
(4) Kullanım ömrüsüresince malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlümektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğütüketiciye aittir.
(5) Malın tamirinin tamamlandığıtarih tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlümektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğüyetkili servis istasyonuna aittir.
(6) Malın garanti süresi dışında, servis istasyonlarıtarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynıarızanın tekrarıhalinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malıkullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırıkullanmasından kaynaklanan arızalar bu fıkra kapsamıdışındadır.
(7) Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılmasızorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi veya satılmasıdurumunda, değişen veya satılan parça için altıaydan aşağıolmamak üzere bir garanti süresi verilir.
Servis istasyonlarınca düzenlenecek belgeler
MADDE 11 (1) Servis istasyonlarının, kendilerine kargo ile gönderilen arızalımallar hariçolmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim alınan arızalımallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair aşağıdaki bilgileri içeren bir belge düzenlemesi zorunludur:
a) Malıteslim edenin adı, soyadıve imzası,
b) Malıteslim alanın adı, soyadıve imzası,
c) Tüketicinin mala ilişkin şikayet ve talepleri,
ç) Malın cinsi, markasıve modeli,
d) Garanti kapsamıiçindeki malların arızasının on işgünüiçerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, tüketiciye benzer özelliklere sahip başka bir malın verileceğine dair bilgi,
e) Malın teslim veya arızanın bildirim tarihi.
(2) Servis istasyonlarının, tüketicilere teslim edilen mallarla ilgili olarak aşağıdaki bilgileri içeren servis fişini tekemmül ettirmesi ve tüketicilere vermesi zorunludur:
a) Servis istasyonunun unvan, adres, telefon, faks ve diğer erişim bilgileri,
b) Malın tüketiciye teslim tarihi,
c) Malın arızasına ve yapılan işlemlere ilişkin bilgi,
ç) Garanti kapsamıdışında ise ücreti,
d) Servis istasyonu yetkilisinin imzası,
e) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan, servis istasyonlarının sorumluluklarınıgösterir hususlar,
f) Kargo ile teslim alınan ürünler haricinde, tüketicinin adı, soyadı, adresi ve telefonu ile imzası.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki bilgilerin özel servisler tarafından düzenlenen belgelerde yer almasızorunlu değildir.
(4) 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 11 inci maddesinin ikinci fıkrasıuyarınca düzenlenmesi öngörülen raporlarda yer alacak hususların servis fişinde belirtilmesi halinde ayrıca rapor düzenlenmeyebilir.
Yedek parça ve fiyat listesi
MADDE 12 (1) Üretici veya ithalatçılar, tüketicilerin talebi üzerine yedek parça satışından kaçınamazlar.
(2) Servis istasyonlarının, yedek parça fiyat listesini, tüketicilerin görebileceği bir yere asmasıveya katalog halinde ya da elektronik ortamda tüketiciye göstermesi zorunludur.
Değiştirilen parçanın iadesi
MADDE 13 (1) Yetkili servis istasyonlarının, bakım ve onarımınıyaptıklarımallara ait değiştirilen yedek parçaları; garanti süresi içerisinde tüketiciye göstermesi, garanti süresi dışında ise 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılıÇevre Kanunu hükümleri saklıkalmak üzere iade etmesi zorunludur.
Üretici, ithalatçıve satıcının sorumluluğu
MADDE 14 (1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrıbir tüzel kişiliği olsa dahi, satışsonrasıhizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonlarıile birlikte müteselsilen sorumludur.
(2) Satışsonrasıhizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığıyerlerde de sağlanabilir.
(3) Bu Yönetmeliğe ekli listede belirlenen sayıda yetkili servis istasyonu kurmasına rağmen, her coğrafi bölgede servisi bulunmayan üretici veya ithalatçılar; malın kullanım ömrüsüresince, servis istasyonu sayılarıher coğrafi bölgede en az 1, toplam 7 servis istasyonu sayısına ulaşıncaya kadar malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.
(4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on işgünüiçerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malıtüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna ilişkin ispat yükümlülüğüüretici veya ithalatçıya aittir.
(5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde mala ilişkin bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçımüteselsilen sorumludur. Garanti süresi bittikten sonra ise kullanım ömrüsüresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçının sunmasızorunludur.
(6) Üretici veya ithalatçılar; satışsonrasıhizmetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak, yetkili servis istasyonlarının çalışmalarınıizlemek, kontrol etmek ve görülen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.
(7) Garanti süresi içerisinde arızalımalın satıcıya teslim edilmesi halinde satıcının, teslim edilen arızalımallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair bir belge düzenlemesi zorunludur.  Bu belgede Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki hususlar yer alır.
ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Muafiyet
MADDE 15 (1) Ticari amaçdışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçlarıiçin üretim veya ithalat yapan kişi veya kuruluşlar ile tüketicilerin özel siparişleri doğrultusunda üretilen veya ithal edilen mallara ilişkin olarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Bilgi veya belgelerin saklanması
MADDE 16 (1) Bu Yönetmelikte düzenlenmesi öngörülen her bir işleme ilişkin bilgi veya belgelerin üçyıl boyunca saklanmasızorunludur.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Sanayi Mallarının SatışSonrasıHizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçişhükmü
GEÇİCİMADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yayımıtarihinden önce onaylanan satışsonrasıhizmet yeterlilik belgeleri onay tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanıyürütür.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GARANTİBELGESİYÖNETMELİĞİ
BİRİNCİBÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; garanti belgesi ile satılmak zorunda olan mallarıbelirlemek ve garanti belgesine ilişkin usul ve esaslarıdüzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ekli listede yer alan mallarıkapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılıTüketicinin KorunmasıHakkında Kanunun 56 ncıve 84 üncümaddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Azami tamir süresi: 13/6/2014 tarihli ve 29029 SayılıResmîGazete’de yayımlanan SatışSonrasıHizmetler Yönetmeliği ekinde yer alan listedeki her mal grubu için tespit edilen süreleri,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Garanti belgesi: Üretici ve ithalatçılar tarafından, tüketiciye yönelik üretilen, ithal edilen veya satılan mallar için düzenlenen ve tüketicinin sahip olduğu haklarıgösteren belgeyi,
ç) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunmasıve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
d) İşgünü: Ulusal, resmîve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,
e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallarıticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Kanun: Tüketicinin KorunmasıHakkında Kanunu,
g) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan Bakanlıkça, bu Yönetmeliğin eki listede tespit ve ilan edilen, garanti belgesi ile satılmasızorunlu olan malı,
ğ) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere,  ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye, bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallarısunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallarıüretenler ile mal üzerine markasını, unvanınıveya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,
ı) Yetkili servis istasyonu: Üretici veya ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satışsonrasımontaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuşbulunan tesisleri,
ifade eder.
İKİNCİBÖLÜM
Garanti Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Esaslar
Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu
MADDE 5 (1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamışmallar için garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.
(2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi ve bu yükümlülüğün yerine getirildiğinin ispatısatıcıya aittir.
(3) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
Garanti süresi
MADDE 6 (1) Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıl veya bu Yönetmeliğe ekli listedeki ölçübirimi ile tespit edilen değer kadardır.
(2) Garanti süresinin başka bir ölçübirimi ile belirlenmişolmasıhalinde, malın üzerinde bu ölçübiriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunmasıveya yapısının bu değerin tespitine uygun olmasıgerekir. Aksi halde garanti süresinin asgari iki yıl olduğu kabul edilir.
(3) Malın arızalanmasıdurumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
Garanti belgesinde bulunmasızorunlu bilgiler
MADDE 7 (1) Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıdaki bilgilerin yer almasızorunludur:
a) Üretici veya ithalatçıfirmanın unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzasıve kaşesi,
b) Satıcının unvanı, adresi, telefonu ve diğer iletişim bilgileri ile yetkilisinin imzasıve kaşesi,
c) Fatura tarih ve sayısı,
ç) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,
d) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
e) Garanti süresi,
f) Azami tamir süresi,
g) Bütün parçalarıdahil olmak üzere malın tamamının garanti süresince garanti kapsamında olduğuna ilişkin bilgi,
ğ) Kanunun 11 inci maddesinde tüketiciye sağlanan seçimlik haklara ilişkin bilgi,
h) Kullanım hatalarına ilişkin bilgi,
ı) Tüketicilerin şikayet ve itirazlarıkonusundaki başvurularınıtüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabileceklerine ilişkin bilgi,
i) Varsa tüketiciye sağlanan diğer haklar.
ÜÇÜNCÜBÖLÜM
Tüketicinin Garanti ile İlgili Hakları
Ücretsiz onarım isteme hakkı
MADDE 8 (1) Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkınıseçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımınıyapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
(2) Tüketici, ücretsiz onarım hakkınıüretici veya ithalatçıya karşıda kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkınıkullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin diğer hakları
MADDE 9 (1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkınıkullanmasıhalinde malın;
a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçıtarafından bir raporla belirlenmesi,
durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçımüteselsilen sorumludur.
(2) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcıiçin orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olmasıhalinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
(3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkınıseçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünüveya bedelden yapılan indirim tutarınıderhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
(4) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkınıseçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz işgünüiçerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.
(5) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
Değiştirilen malın garanti süresi
MADDE 10 (1) Garanti uygulamasısırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
Kullanım hatası
MADDE 11 (1) Tüketicinin malıtanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırıolarak kullanmasından kaynaklanan arızalar hakkında 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz.
(2) Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmamasıhalinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısıveya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.
(3) Tüketiciler, ikinci fıkrada belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılmasıtalebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
DÖRDÜNCÜBÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 13 (1) Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanıyürütür.