Servis

Servis İstasyonu 

İthalatçılar ,imalatçı/üretici ve /veya ,ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için;kullanım ömürleri süresince satış sonrası  montaj ,bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere ,kendileri tarafından ve /veya aralarındaki sözleşme uyarınca bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan yada kurulmuş bulunan tesisleri ifade etmektedir. 

Servis İstasyonlarının Kuruluşu 

İthalatçılar ,imalatçı ve üreticiler bakanlıkça tespit ve ilan edilen her mal gurubu için belirtilen kullanım ömrü süresince ,satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere ,yine bakanlıkça tespit ve ilan edilen yer ,sayı ve özellikte servis istasyonu kurma ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadır.

         Servis istasyonları , doğrudan ithalatçı ve imalatçılar tarafından yada yazılı bir sözleşme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir. İthalatçılar ve imalatçılar yazılı sözleşme yapmak sureti ile önceden kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren servis istasyonları aracılığıyla da satış sonrası hizmetleri sağlayabilirler.

Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçları için ithalat ve imalat yapan kişi ve kuruluşlar bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

Servis İstasyonlarının Özellikleri Ve Sayısı

Servis istasyonlarının hizmet konularına göre bakanlık veya görevlendireceği başka bir kuruluş ve /veya TSE tarafından tespit edilen teknik düzenleme veya standartlarda belirtilen özellikleri taşıması gerekir. İmal veya ithal edilen malın ;özelliği ,kullanım amacı ve yeri ile satış miktarı dikkate alınarak tespit ve ilan edilen servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak, bakanlıkça belirlenir ve /veya değiştirilir.

İthalatçının Ve İmalatçının Sorumluluğu

Servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi ithalatçı ve imalatçılar satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden servis istasyonları ile birlikte müştereken ve müteselsilsen sorumludurlar. Kullanım amacı ve yeri itibariyle özellik gösteren mallarla ilgili satış sonrası hizmetler , malın özelliği nedeniyle kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.

 


 

Satıcı Firmanın Sorumlulukları

Malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye,posta ,kargo veya servis elemanlarının ulaşım giderleri gibi herhangi bir ilave ücret ilave edilemez.tüketiciye servis hizmetinin verilmemesi ve sorunun giderilmemesinden sırası ile üretici –ithalatçı,satıcı ve teknik servis sorumludur.

Servis istasyonları tarafından verilen montaj,bakın ve onarım hizmetleri ile ilgili olarak , 1 yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde herhangi bir servis ücreti alınmaz.

Servis Sözleşmelerinin Yeterlilik Süreleri

Servis sözleşmeleri 1 yıl geçerlidir. Sözleşme yapılan servisleriniz ile sözleşme süresinin devamı için sözleşmelerin her yıl yenilenerek TSE ‘ye teslim edilmesi gerekmektedir. Servis sözleşmelerinin yenilenmesi işlemlerinde teknik servislere sözleşeme ücretlerinin ödenmesi gerekmektir.

Örnektir

 

YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
Ünvanı : AKTİF DANIŞMANLIK TEMSİLCİLİK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi : KONUR SOKAK NO: 69/5 BAKANLIKLAR
İli : ANKARA
Telefon : 0 312 417 50 87 -417 13 88 -417 10 84
Faks  : 0 312 417 96 79
Vergi dairesi  : ÇANKAYA 042 004 9582
COKEY (ID) numarası :  

TS 12540    21.12.2006  Yetkili servisler – Güvenlik sistemlerinde kullanılan cihazlar için - Kurallar   standardına uygun  Aktifix markalı güvenlik ürünleri

 

 1- Servis sözleşmeleri imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir. Ancak taraflardan birisi sözleşme süresinin sona erme tarihinden 1 ay önce sözleşmenin feshini ihbar etmezse sözleşme 1 yıl süreyle yenilenmiş sayılır. Takip eden sözleşme dönemlerinde de aynı usüller benimsenmiştir. 
2- Tüketicinin bulunduğu yerde servis istasyonu olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonu sorumludur. 
3- Tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; sanayi malının firma merkezine ya da diğer bir servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilemez. 
4- Servis istasyonu, kendilerine intikal ettirilen arızalı sanayi malları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususları içeren servis fişini tekemmül ettirmek ve tüketicilere vermek zorundadırlar. 
a) Yetkili servisin ünvan, adres, telefon, telefaks ve diğer erişim bilgileri, 
b) Malın servis istasyonuna teslim veya mala ilişkin arızanın bildirim tarihi, 
c) Malın tüketiciye teslim tarihi, 
d) Malın arızası ve yapılan işlemler (açık olarak yazılacaktır), 
e) Varsa ücreti, 
f) Servis yetkilisinin imzası, 
5- Kullanım ömrü süresince, sanayi malının bakım ve/veya onarım süresi, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın servis istasyonuna bildirimi, garanti süresi dışında ise sanayi malının teslimi tarihinden itibaren 30 iş gününü geçemez. 
6- Servis istasyonu  tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde herhangibir servis ücreti alınmaz. Tüketicinin sanayi malını kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır. 
7-Malın garanti süresi  dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi ve/veya satılması durumunda, değişen parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir. 
8- Servis istasyonu, “Yedek Parça Fiyat Listesi” ni, tüketicilerin görebileceği bir yere asmak veya katalog halinde ya da bilgi işlem ortamında ise tüketiciye göstermek zorundadır. 
9- Servis istasyonu görevlileri, bakım ve onarımını yaptıkları sanayi mallarına ait değiştirilen yedek parçaları; garanti süresi içerisinde tüketiciye göstermek, garanti süresi dışında ise iade etmek zorundadır. 
10- Kullanım amacı ve yeri itibariyle özellik gösteren sanayi mallarıyla ilgili satış sonrası hizmetler, malın özelliği nedeniyle kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir. 
11- “İşbu sözleşme ile taraflar, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’den  doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak tüketicilere karşı, müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler.”
12- Yukarıda belirtilen servis istasyonu imalatçı ve /veya ithalatçı firmanın (ana firma)ünvanının değişmesi halinde , sözleşme süresi boyunca hizmet vermeye devam edecektir. 
13-ONAY
SERVİS YETKİLİSİ İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMA YETKİLİSİ 
KAŞE /İMZA                                                                                          KAŞE /İMZA 
TARİH                                                                                                 TARİH

Not: İş bu sözleşme ile taraflar ,4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan sanayi mallarının satış sonrası hizmetleri hakkında yönetmelikten doğan sorumluluk ve hükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak tüketicilere karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler.

 

 

SERVİS İSTASYONLARINDA BULUNMASI ZORUNLU OLAN 
YEDEK PARÇA LİSTESİ

TS 10956 Tamir ve Bakım Servisleri- Elektronik Mamüller için- Sınıflandırma ve Özellikler

Oto Radyo Teyp:  

 1. Ön panel
 2. Ses kontrol potansiyometresi
 3. Led ön panel aydınlatma grubu
 4. Kondansatör ve direnç
 5. Ses kontrol entegresi
 6. Transistör

Televizyon:

 1. Horızantal  Çıkış Transıstor
 2. Sistem Entegre
 3. Power  Çıkış  Transıstor

Kamera - Vıdeo:  

 1. Vıdeo Kafası
 2. Sistem Entegre
 3. Mekanik Parçalar
 4. Lens

Audıo:

 1. Audio Kafası
 2. Lastikler
 3. Sistem entegre
 4. Mekanik Parçalar

Plazma: 

 1. Lamba Besleme     
 2. Plazma  Panel 
 3. Besleme  Devresi 
 4. Panel Sürücü Kartları

Cctv Kamera – Cctv Vıdeo:

 1. Vıdeo Kafası
 2. Mekanik Parçalar
 3. Vıdeo Çıkış Entegreleri

TSE 10079 Yetkili Servisler-Elektrikli, Gazlı ve Cihazlar Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılanlar İçin-Kurallar (40 servis)

Gazlı Şofben :

 1. Diyafram
 2. Enjektör
 3. Baca sensörü
 4. Termoeleman
 5. Basınç regülatörü
 6. Emniyet termostatı
 7. Pilot enjektörü
 8. Buji

Termosifon:

 1. Isıtıcı
 2. Isıtıcı flanş Contası
 3. Emniyet Ventili
 4. Emniyet Termostatı
 5. Termostat
 6. V-Otomat Sigorta
 7. Askı Kanca Grubu

Elektrik Süpürgesi:

 1. Toz Torbası
 2. Hortum Grubu
 3. Tekerlek Grubu
 4. Egzost filtresi
 5. Parke/ Halı fırçası
 6. Motor grubu
 7. Mikrofiltre kaseti
 8. Uzatma borusu
 9. Kablo sarıcı
 10. Elektronik kart

Bulaşık Makinası:

 1. Su seviye şalteri
 2. Su giriş vanası
 3. Tutamak
 4. Kilit grubu
 5. Deterjan kutusu
 6. Tuz kutusu grubu
 7. Buton
 8. Kapı emniyet şalteri
 9. Su giriş hortumu grubu
 10. Termostat
 11. Motor
 12. Pompa
 13. Program cihazı
 14. Boşaltma hortumu

Çamaşır Makinası:

 1. Tutamak grubu
 2. V kayışı
 3. Emniyet anahtarı
 4. Anahtar
 5. Pompa
 6. Kazan körüğü
 7. Ayarlı ayak grubu
 8. Boşaltma hortumu
 9. Su giriş vanası
 10. Rulman ve rulman yuvası grubu
 11. Kondansatör
 12. Muhtelif düğme
 13. Ön kapak grubu
 14. Komple amortisör
 15. Elektronik Modül
 16. Şebeke Hortumu
 17. Termostat
 18. Motor
 19. Isıtıcı
 20. Menteşe
 21. Programlama cihazı
 22. Tambur grubu
 23. Yağ keçesi
 24. Boşaltma hortumu grubu
 25. Su seviye anahtarı

Fırın:

 1. Buji
 2. Ayak grubu
 3. Fırın düğme grubu
 4. Fırın rezistansı
 5. Termostat
 6. Muhtelif enjektör
 7. Tutamak grubu
 8. Ateşleme butonu
 9. Bek şapkası
 10. Bek Grubu
 11. Ateşleme bobin buton grubu
 12. Çok Fonksiyonlu Şalter
 13. Ön kapak menteşe grubu
 14. Fırın musluk
 15. Kapak conta grubu
 16. Saat grubu

Buzdolabı:

 1. Drayer
 2. Termostat
 3. Ampul
 4. Muhtelif ısıtıcı
 5. Kompresör tamponu
 6. Kompresör üstü buharlaştırma kabı
 7. Kompresör
 8. Muhtelif raf
 9. Fan grubu
 10. Ayarlı ayak grubu
 11. Elektronik Kart (Varsa)
 12. Timer
 13. Termostat kutusu
 14. Damper Termostat (Klapeli)
 15. Gösterge kartı
 16. Kapı contası grubu
 17. Evaparatör
 18. Buton
 19. Kapı tutamağı
 20. Fan motoru (Varsa)
 21. Kompresör Role Termik Grubu
 22. Soğutucu Gaz

Küçük Ev Aletleri:

 1. Şarjlı pil grubu                         
 2. Toz Kutusu
 3. Muhtelif termostat grubu
 4. Pil
 5. Mikser / Blender komple çırpıcı
 6. Muhtelif Fan
 7. Taban grubu
 8. On-Off Potansiyometreli Şalter
 9. Dişi kavrama
 10. Elektronik kart
 11. Mikser / Blender parçalayıcı grubu
 12. Motor
 13. Şok buhar boru grubu
 14. Robot bıçağı
 15. Metal Elek
 16. Su tankı ve kapak grubu
 17. Şalter Grubu

TS 12845 Yetkili Servisler- Profesyonel Amaçlı Kameralar, Videolar, Projeksiyon Cihazları, Stüdyo Tipi Alıcı Cihazları vb. İçin- Kurallar

Projektör:  

 1. Lamba
 2. LCD Panel
 3. Vıdeo Çıkış Transıstoru
 4. Lamba Besleme Devresi
 5. Ayar Bacağı 

TS 12134 Yetkili servisler- GSM Cep Telefonları İçin- Kurallar

Cep Telefonu:

 1. Swap Box
 2. Upper Case Shell
 3. Lower Case Shell
 4. Anten
 5. Anten bağlayıcı
 6. Kapasitör
 7. I/O Konnektör
 8. Görüntüleme modülü
 9. Şarj diyotu
 10. LED
 11. Diplexer
 12. Sim kart tutucu
 13. Sim kart okuyucu
 14. Vibrasyon - alarm ünitesi
 15. Hoperlör
 16. Mikrofon
 17. ZIF Konnektör
 18. Aydınlatma ünitesi aksamı

Faks Cihazları: 

 1. Elektronık Devre Kartları
 2. Okuma Unitesi Ve Yedek Parçaları
 3. Yazma Unitesi (Cihaza Göre Farklılık Gösterebilir) Ve Yedek Parçaları
 4. Kullanıcı Paneli Ve Yedek Parçaları
 5. Kağıt Alma Ve İletme Mekanizması Ve Yedek Parçaları
 6. Merdaneler (Lastik, Plastik)
 7. Dişliler (Metal, Plastik)
 8. Yaylar (Metal)
 9. Makaralar (Metal, Plastik)
 10. Miller (Metal, Plastik)
 11. Lastikler
 12. Aynalar
 13. Toner Kit (Modele Göre Farklılık Gösterebilir)
 14. Drum (Modele Göre Farklılık Gösterebilir)
 15. Toner (Modele Göre Farklılık Gösterebilir)
 16. Sıvı Mürekkep Kartuşu (Modele Göre Farklılık Gösterebilir)
 17. Thermal Fılm (Modele Göre Farklılık Gösterebilir)

TS 12739 Yetkili Servisler- Kablolu, Kablosuz ve Dect Telefonlar İle Telefon Santralleri İçin- Kurallar

Telefon Santralı:

 1. Güç kaynağı
 2. İç hat kartı
 3. Dış hat kartı
 4. Sigorta seti

Telefon Cihazı:

 1. Spiral kablo
 2. Hat kablosu
 3. Ahize
 4. Tuş takımı

Kablosuz Telefon Cihazı:

 1. Pil
 2. Tuş lastiği
 3. Anten seti
 4. Adaptör
 5. Hat kablosu

TS 12710 Yetkili Servisler- Takım Tezgahları- Talaşlı ve Talaşsız Kesme Makinaları İçin- Kurallar

Takım Tezgahları:

 1. Selenoid Valfler
 2. Kontaktör Ve Termikler
 3. Elektronik Röleler
 4. Fenermili Ve Eksen Rulmanları
 5. Fenermili Ve Eksen Kayışları
 6. Limit Swıtchleri
 7. Hidrolik Basınç Swıtchleri
 8. Pnomatik Basınç Swıtchleri
 9. Muhtelif Çap Yakınlık  Swıtchleri
 10. Encoder
 11. Valf Bobinleri
 12. Start / Stop Butonu
 13. Vidalı Mil Ve Somunlar