İthalat Mevzuatı
 

İTHALAT MEVZUATI

İTHALAT YAPABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1-Kimler ithalat yapabilir?
Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat yapabilir.
2-İthalatçı Belgesi uygulamasına ne zaman son verilmiştir?
1.1.1996 tarihinde yürürlüğe giren İthalat Rejimi ile ithalat yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişi tacirlerin Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan almak zorunda oldukları “İthalatçı Belgesi” uygulamasına son verilmiştir.
3-Hangi tür ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz?
Aşağıda belirtilen türde ithalatlarda vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz:
•Özel anlaşmalara dayanan ithalatta,
•Kitap ve diğer yayınların ithalatında,
•Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığınca perakende satışına izin verilen malların ithalatında ve
Gümrük Müsteşarlığı’nın ‘’Vergi Kimlik Numarası Aranmayacak Haller’’ hakkındaki 2001/45 sayılı genelgesi uyarınca, 13.01.2000 tarihli 2000/53 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar”da belirtildiği üzere özetle;
•Yurtdışından Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye mektupla veya posta paketi ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen ve gerçek kıymeti gönderim başına toplam 100 AVRO'yu geçmeyen, ticari miktar ve mahiyette olmayan alkol ve alkollü ürünler ile tütün ve tütün ürünleri hariç her türlü eşya,
•Yolcuların beraberlerinde ya da yolcudan iki ay önce veya altı ay sonraki süreler içerisinde gelen, kendi kullanımlarına mahsus gayri ticari nitelikteki kullanılmış veya kullanılmamış zati eşya,
•Kanuni ikametgahını Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kişilere ait alındığı tarihte üç yaşından büyük olmayan kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları,
•Evlilik (ikametgahı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenerek gelmiş olan veya evlenmek üzere yabancı ülkedeki asli ikametgahını terk ile Türkiye'ye gelmiş ve burada evlenmiş olan ya da herhangi bir sebeple (turizm, ziyaret, tahsil, memuriyet gibi) Türkiye'ye gelip en çok bir yıl içinde yine ikametgahı Türkiye'de olan bir Türk ile evlenmiş bulunan) nedeni ile ithal edilen eşya,
•Kanuni ikametgahı Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan gerçek kişilerin, bir iş veya mesleği icra etmek amacı ile geçici olarak ve en az 6 ay süre ile Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kaldıktan sonra getireceği kullanılmış ev eşyası
ithalinde “vergi kimlik numarası” aranmaması gerekmektedir.
4-İthali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya hangileridir?
Aşağıdaki eşyaların ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılmıştır:

Kına kına kabukları, potasyum iyodür, kına kına alkoloidleri ve bunların türevleri

Kızılay Genel Müdürlüğü
4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanununda yer verilen alkollü müstahzarlar Tekel Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü
İçki imalinde kullanılan alkollü birleşik müstahzarlar Tekel Tütün Mamulleri Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile bu kuruluş tarafından inhisar kapsamında olmadığına karar verilmesi durumunda meşrubat sanayine dahil kuruluşlar
Zehirli gazlar Milli Savunma, Sağlık , Tarım ve Köyişleri, Orman, Maliye, İçişleri Bakanlıkları veya Gümrük Müsteşarlığının ihtiyacı için bu kuruluşlar tarafından
İşlenmemiş Kıymetli Maden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları
Yaprak tütün ve tütün döküntüleri, tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler, “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün, tütün hülasa ve salçaları İmalatçılar (İthal taleplerinde Tekel Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ilgilendirildiği Bakanlıktan, tütün ve tütün mamulleri üretmek üzere fabrika açma ve  işletme izni alındığına dair belge aranacaktır)
Dış Ticaret Müsteşarlığınca her yıl yayımlanan “Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ” kapsamı 9301.00.00.00.00 GTİP’li harp silahları (revolverler, tabancalar ve 93.07 pozisyonundaki silahlar hariç) ile 9305.90.10.00.00, 9306.30.10.10.00, 9306.30.30.00.00 ve 9306.90.10.00.00 GTİP’li harp silahlarına ait aksam ve parçalar Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, MİT Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği veya bu kuruşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlar
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan “Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ”de belirtilen eşya İthal taleplerinde deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı) diğer haritalar için ise Milli Savunma Bakanlığı’nın (Harita Genel Komutanlığı) uygunluk belgesi aranır
5-Tacir olmayan gerçek kişiler hangi malları ithal edebilirler?

Tacir olmayan gerçek kişiler, özelliği ve niteliği itibariyle, özel, şahsi ve ailevi kullanıma mahsus olduğu anlaşılan veya hediye amaçlı olarak getirildiği açıkça belli olan maddeleri ithal edebilirler.
6-Hangi malların ithalatı yasaktır?

Aşağıdaki malların ithali yasaktır:
Esrar ve Müstahzar Afyon :2313 sayılı Uyuşturucu Maddeleri Murakabesi Hakkında Kanun ve 1961 sayılı Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yasaklanmıştır.
İpek Böceği Tohumu :Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca görülecek ihtiyaç üzerine verilecek ithal izinleri hariç, ipek böceği tohumunun ithali 859 sayılı “İpek Böceği Tohumu Yetiştirilmesi ve Muayene ve Satılması Hakkında Kanun”a göre yasaktır.
Zirai Amaçla Kullanılan Her Türlü Toprak, Yaprak, Sap, Saman, Ot ve Tabii Gübre: Zirai Karantina Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, kültür ortamı torf ve perlit hariç olmak üzere, zirai amaçla kullanılan her türlü toprak, yaprak, sap, saman, ot ve tabii gübrenin ithali yasaktır.Oyun Alet ve Makineleri :1072 sayılı “Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanun” hükümleri çerçevesinde rulet, tilt, langırt ve benzeri baht ve talihe bağlı veya maharet isteyen otomatik veya yarı otomatik el ve ayakla kullanılan oyun alet ve makinelerinin ithali yasaktır.
Yasalara Aykırı Olarak Bir Fabrika veya Ticaret Markasını veyahut Ticaret Unvanını Taşıyan Ürünler :15.05.1930 tarihli ve 1619 sayılı Beynelminel Sınai Mülkiyet Mukavelelerinin 06.11.1925 La Haye Tadilatına İltihak Edilmesi Hakkında Kanuna ekli 20.03.1883 tarihli Paris İttihadı Mukavelenamesi uyarınca yasaklanmıştır.
Sahte etiket ve ambalaj maddesi  :4458 sayılı Gümrük Kanununun 56. Maddesi uyarınca sahte etiket ve ambalaj maddesinin ithalatı yasak bulunmaktadır .
Ozon Tabakasını İncelten Boyar Maddeler :Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” uyarınca; Tebliğ eklerinden Ek-A’da yer almayan ülkelerden Ek-I’ ve Ek-II’de GTİP ve isimleri belirtilen maddelerin, Ek-B’de yer almayan ülkelerden Ek-III ve Ek-IV GTİP ve  isimleri belirtilen maddelerin  ithalatı yapılamaz.
Bazı Boyar Maddeler :Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan “Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” ekindeki II sayılı listede yer alan maddelerin ithalatı yasaktır.
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan I ve II Sayılı Liste Kapsamı Kimyasal Maddeler :
Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ” ekindeki Ek-I sayılı listede kayıtlı maddelerin ithali ve Ek-II sayılı liste kapsamı maddelerin Ek-A’da belirtilen ülkelerden ithali yasaktır. Ek-I’de yer alan maddelerin araştırma, tıbbi, farmasötik veya koruyucu amaçlarla Ek-A’da belirtilen bu Sözleşmeye taraf ülkelerden yapılacak ithalatı Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın iznine tabidir.
Bazı Atık ve Maddeler :Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından her yıl yayımlanan “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Madde ve Atıklara İlişkin Tebliğ” eki “İthali Yasak ve Atık Maddeler” listesi kapsamında yer alan eşyanın ithalatı yasaktır.

İTHALATLA İLGİLİ ESASLAR
 
7- İthalatta herhangi bir kısıtlama var mıdır?
Kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir. (İthalat Rejimi Kararı-Madde.5)

8-Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali için hangi kurumdan izin almak gereklidir?
Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali için T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden izin almak gerekmektedir.

9-Eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olan hangi maddeler kaç yaşına kadar izin alınmaksızın ithal edilebilir?
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanan “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin İthalat Tebliği (2009/9)” uyarınca, Tebliğ’de yer alan maddeler eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak 10 yaşına kadar (10 yaş dahil) izin alınmaksızın ithal edilebilir.

10-İthalat yapmak isteyen kişiler nereye başvurur?
İthalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar.

11-İthalatta geçici olarak yurda giren malların kesin ithali için hangi mercilere başvurmak gereklidir?
Mali mükellefiyetleri teminata bağlanmak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan (ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil);

•Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla) gümrük idarelerince sonuçlandırılır.
•Bunun dışındaki tüm kesin ithal başvuruları, biri asıl iki nüsha proforma fatura, maddelerin yurda girişi sırasında düzenlenen geçici gümrük beyannamesi ve Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harcın yatırıldığını gösteren makbuzun aslı ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na yapılır. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri, başvuru sahibine ve ilgili gümrük idaresine bildirir.

İTHALATTA MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

12- İthalat bedelleri nasıl ödenir?

İthalat bedellerinin ödenmesi, kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir. Buna göre; ithalat bedelleri, ithalata aracılık eden bankalar ve özel finans kurumlarının kendi kaynaklarından ve Bakanlıkça belirlenecek usuller dahilinde ilgililere ait döviz hesaplarından bankacılık teamüllerine ve alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmalara uygun şekilde Türk parası veya döviz olarak ödenir. (Türk Parası Kıymetini Koruma Hk. 32 no.lu Karar, Madde.9)
 
13- İthalat bedelleri hangi para birimi cinsinden ödenir?
İthalat ve transit ticaret işlemlerine ilişkin yurtdışına döviz ve Türk Lirası transferi bankalarca yapılır. (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar, Madde: 9)

14- İthalatta uygulanan gümrük vergileri hakkındaki bilgilere nereden ulaşılır ?
İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları, İthalat Rejimi Kararı’na ekli listelerde (Liste I, II, III, IV ,V, VI) belirtilmektedir.
 
15- İthalatta uygulanan gümrük vergileri nasıl hesaplanır ?
İthal konusu eşyanın gümrük vergisi, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre, eşyanın CIF kıymeti üzerinden hesaplanır.

16- İthalatta gümrük vergisi nereye ödenir?
Gümrük vergisi, gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Yeni Türk Lirası olarak ödenir.

17- İthalatta alınan Katma Değer Vergisi (KDV) ne zaman ve nereye ödenir?
İthalatta alınan Katma Değer Vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda, gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Yeni Türk Lirası olarak ödenir. Gümrük vergisine tabi olmayan ithalata ait KDV ise, gümrük beyannamelerinin verilme süresi içinde ödenir.

18- İthalatta alınan Katma Değer Vergisi Oranı nasıl belirlenir?
İç piyasadaki Katma Değer Vergisi oranları, aynen, ithal eşyasının gümrüklenmiş değeri için de uygulanmaktadır. İthalatta Katma Değer Vergisi matrahı aşağıdaki unsurların toplamıdır:
(a) İthal edilen malın gümrük vergisine esas olan kıymeti; gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri; bunun belli olmadığı hallerde ise malın gümrükçe tespit edilecek değeri,
(b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,
(c) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer gider ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler.

19- İthalatta Toplu Konut Fonu hangi mallardan tahsil edilir ve nasıl belirlenir?
Toplu Konut Fonu; yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı Ek’indeki III Sayılı Liste’de yer alan işlenmiş tarım ürünlerinin, IV Sayılı Liste’de yer alan balıkçılık ve su ürünlerinin ithalatında tahsil edilmektedir. Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabidir. Ancak, Gümrük Kanunu’nun 167. maddesi’nde yer alan hallerde; gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulacak eşyalardan Toplu Konut Fonu tahsil edilmez.

20- İthalatta Toplu Konut Fonu nereye ödenir?
İthalatta Toplu Konut Fonu tutarları, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Yeni Türk Lirası olarak ödenir. Toplu Konut Fonunun, ilgililerce süresi içinde yatırılmaması durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

21- Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) ne tür ithalatlarda tahsil edilir? Oranı nedir?
Kabul kredili,vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatlarda Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu’na kesinti yapılır. Oranı % 3 ‘tür.

22- Hangi ürünlerin ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tahsil edilmez ?
Petrol (petrol mahsulleri dahil), gübre, gübre hammaddesi, buğday ve arpanın ithalatının finansmanı amacıyla kullandırılacak krediler ve ithalat işlemlerinden Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tahsil edilmez.
Bağlı muamele veya takas işlemleri ile İstanbul Altın Borsasında işlem görmek üzere işlenmemiş kıymetli madenlerin (istisnaları bulunmaktadır) ithalinde de, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tahsil edilmemektedir.

23-İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) nereye ödenir?
İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu tutarları, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerinde gümrük saymanlıklarına veya yetki verilen bankalara Yeni Türk Lirası olarak ödenir.

24-Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedir?
Tüm mal ve hizmetleri değil de sadece 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki listelerde yer alan malları konu edinen vergiye "Özel Tüketim Vergisi" adı verilmektedir.

25- İthalatta Özel Tüketim Vergisi hangi ürünleri kapsamaktadır? Vergi oranları nedir ?
İthalatta Özel Tüketim Vergisi; tütün mamulleri, alkollü içkiler, kolalı gazozlar, motorlu araçlar, havyar, beyaz eşyalar (buzdolabı, çamaşır / bulaşık yıkama makinesi, termosifon v.b su ısıtıcıları,..) kurşun kristalden el imali sofra ve mutfak eşyaları, postlar, kürkler, kıymetli taşlar, traş makinesi, elektrikli ev aletleri, televizyon kameraları, video kamera, cep telefonu, klima cihazları, parfüm, saç spreyi, kristal avizeler v.b. ürünleri kapsamaktadır. Uygulanmakta olan vergi oranları ise; 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki listelerde yer almaktadır.
İTHALATLA İLGİLİ MEVZUAT

26- İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki I Sayılı Liste’de hangi ürünlerin gümrük vergisi oranları yer almaktadır?
İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki I Sayılı Liste’de tarım ürünleri için öngörülen gümrük vergisi oranları yer almaktadır.

27- İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki II Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?
İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki II Sayılı Liste’de sanayi ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi oranları yer almaktadır. II Sayılı listede yer alan maddelerin, aynı zamanda V Sayılı listede yer alması durumunda, II ve V sayılı listelerde belirtilen gümrük vergisi oranlarından daha düşük olanı uygulanır.

28- İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki III Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?
İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki III Sayılı Liste’de işlenmiş tarım ürünlerinden tahsili öngörülen gümrük vergisi oranları ile tarım payı olarak ödenecek Toplu Konut Fonu miktarları yer almaktadır.
III sayılı liste kapsamı maddelerin karşılarında (T1), (T2) işaretlerinin bulunduğu durumlarda, işlenmiş tarım ürünlerinin bünyesinde yer aldığı kabul edilen ve Bileşim Tablosunda* belirtilen; temel tarım ürünleri miktarlarının esas alınması suretiyle tespit edilecek kod numaralarına, Tarım Payları Tablosunda* tekabül eden Toplu Konut Fonu miktarları tahsil olunur.
* 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14476 sayılı İthalat Rejimi Kararı’na Ek Karar’ın 1 no.lu ekinde yer alan tablodur.Tarım Payları Tablosu da 2 no.lu ekte yer almaktadır.

29- İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki IV Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?
İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki IV Sayılı Liste’de balık ve diğer su ürünlerine uygulanacak gümrük vergisi ve Toplu Konut Fonu oranları (CIF bedelinin %’si olarak) yer almaktadır.
30- İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki V Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?
V sayılı liste, gümrük vergileri indirilen veya askıya alınan ağırlıklı olarak kimya ve elektronik sektörlerinde hammadde veya ara girdi olarak kullanılan bazı maddeleri ihtiva eder.
Gümrük Birliği çerçevesinde, Avrupa Birliği'nde yürürlükte bulunan "Askıya Alma Listesi"nde yer alan ürünleri içermektedir. Türkiye'nin Gümrük Birliği çerçevesinde sanayi ürünleri ithalatında üçüncü ülkelere karşı Avrupa Birliği ile aynı gümrük vergilerini uygulama yükümlülüğü olduğundan ve hammadde niteliğindeki bu ürünler için sanayimizin düşük vergili ithalattan faydalandırılmasını teminen, AB ile mutabakat sonucu V sayılı liste hazırlanmıştır.

31- İthalat Rejimi Kararı Eki’ndeki VI Sayılı Liste’nin kapsamı nedir?
Bu listede yer alan G.T.P.'larda, sadece madde ismi sütununda tanımlanan ürünler için, sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla yapılan ithalatta, gümrük vergisi % 0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümleri tatbik edilir.
Sivil hava taşıtlarında kullanılan bazı eşyaların nihai kullanım kapsamında gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilmesine dair Avrupa Birliği uygulamasının üstlenilmesini teminen bu liste hazırlanmıştır.

32- Yurtiçinde düzenlenen uluslararası fuarlarda perakende satış yapılabilir mi?
Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar. Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri mallarının gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir.

33- Radyoaktif maddeler ile bunların kullanıldığı cihazların ithalatında gümrük idarelerince talep edilen uygunluk yazısı hangi kurumdan alınır?
“Radyoaktif Maddeler ile Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ (2009/3)”de belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince talep edilen ‘’Uygunluk Yazısı’’ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan alınır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

34-Hangi maddelerin ithalatında “Garanti Belgesi” talep edilir ve bu belgenin nereden alınması gerekir?
“İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ”de belirtilen kombi cihazları, yalnız evlerde kullanılan ve aspiratörü olan filtreli davlumbazlar, klima cihazları, buzdolabı, gazla çalışan anında su ısıtıcılar, termosifonlar, çamaşır kurutma makinaları, mikro dalga fırınlar, ev tipi dikiş makinaları, torna tezgahları, forkliftler, yangın söndürme cihazları, vakumlu elektrik süpürgeleri, traktör, motosiklet, binek otomobili v.b. birçok ürünün ithalat aşamasında gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

35- Hangi tür ithalatlar “Garantisi Belgesi”nden muaf tutulmaktadır?
•Kamu sektörüne dahil kuruluşlardan genel bütçeli idareler tarafından yapılacak ithalatlar,
•Geçici ithalat kapsamında yapılacak ithalatlar,
•Yatırımı Teşvik Belgesi ile Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Hariçte İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılacak ithalatlar,
•Gümrük Kanununun 167 nci maddesi (gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnalar) çerçevesinde yapılacak ithalatlar,
•"Garanti Belgesi"nden muaf tutulmaktadır.
Ayrıca, Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; satıcı ile tüketici arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.

36- Satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerinin zorunlu olduğu sanayi malları ile ilgili yasal düzenleme nedir? Sektörlere göre sanayi malları için istenecek servis istasyonları sayısı mevzuatta nerede yer almaktadır?

14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın çıkardığı Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte konuya ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.Yönetmelik eki listede mallar itibariyle servis istasyonlarının sayısı, kullanım ömrü gibi bilgilere de yer verilmektedir.
37- Sınır ticareti yoluyla yapılacak ithalattan Gümrük Vergisi tahsil edilir mi?

Sınır ticareti yoluyla yapılacak ithalat esas olarak,gümrük vergisi ve ek mali yükümlülüklerden muaftır.38-İthali yasaklanmış veya belli  kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddeler sınır  ticareti yoluyla ithal edilebilir mi?
İthali ilgili mevzuatla yasaklanmış veya ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddeler sınır ticareti yoluyla ithal edilemez.

39- İthal Araçlar için ‘’Karayolu Uygunluk Belgesi” hangi kurum tarafından düzenlenir?
Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ’de belirtilen araçların proforma faturaları ithalden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça vize edilir. Gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen söz konusu araçların adı geçen Bakanlıkça veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollerine istinaden düzenlenen uygunluk yazısı gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

40- Sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus maddelerin ithalatında gümrük idarelerince talep edilen “Uygunluk Belgesi” nereden alınır?
"Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ”de belirtilen sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşyaların ve İthalat Rejimi Kararı Eki (VI) Sayılı Liste'de yer alan eşyaların sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithalatında, gümrük idarelerince talep edilen “Uygunluk Yazısı” Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

41-Kimler elektrik enerjisi ithal edebilir ve başvuru mercii neresidir?
07.09.2005 tarihli 25929 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği”nin 5. maddesi uyarınca, lisanslarında yer alması kaydıyla;
•Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ( TETAŞ ) ve özel sektör toptan satış şirketleri,
•Perakende satış şirketleri ve perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri (36 kv ve altındaki gerilim seviyesinden) elektrik enerjisi ithalat faaliyeti yürütebilirler. Elektrik enerjisi ithalatına ilişkin izin talepleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na yapılır.
 
42- Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalatında gümrük idarelerince hangi kurumun uygunluk yazısı talep edilir?
İthalat 2009/10 sayılı Tebliğ’de yer alan; banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kağıtların ithalinde kağıdın çeşidine göre gümrük idarelerince, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın ya da Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygunluk yazısı talep edilir.
Öte yandan, banknot kağıtları, devlet iç borçlanma senetleri ile özelleştirme idaresince çıkarılan menkul kıymetlerin basımında kullanılan kağıtların ithali sadece T.C. Merkez Bankası tarafından yapılabilir.
Çek kağıtlarının ithali ise sadece bankalar ve özel finans kurumları tarafından yapılabilir.

43- Bazı patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalinde hangi belge aranır?
İthalat 2009/11 sayılı Tebliğ’de yer alan; patlayıcı maddeler, ateşli silahlar, bıçaklar ve benzeri aletlerin ithalinde gümrük idarelerince İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Uygunluk Yazısı aranır.

44-İşçi sağlığını ve iş güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalatında hangi merciden izin almak gerekir?
İthalat 2009/13 sayılı Tebliğ’de yer alan işçi sağlığını etkileyen maddelerin ithalatında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi tarafından düzenlenecek belge aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

45- Ozon tabakasını incelten maddelerin ithalatında hangi kurumlardan izin almak gerekmektedir?
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı’na İlişkin 2009/14 sayılı Tebliğ’in,
•3. ve 5. maddelerinde yer alan tablolardaki maddelerin ithalatında, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın, •4. maddesinde yer alan tablodaki eşyaların zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuvar amaçlı ithalatında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın,
izni gereklidir.

46-İthali yasak olan Boyar maddeler nelerdir?

İthalat  2005/15 sayılı Tebliğ’ de yer alan ; ’’ insan sağlığına zararlı etkilerinin olması sebebiyle, yurt içinde deri, tekstil ve hazır giyim boyahanelerinde boya imali için kullanılması 1/3/1995 tarihinden itibaren yasaklanan ‘’ Boyar maddelerin ithali yasaktır.
 
47- Gübre ithalatında gümrük idarelerince talep edilen uygunluk belgesi hangi kurumdan alınır?
İthalat 2009/16 sayılı Tebliğ’de belirtilen eşyaların ( hayvansal veya bitkisel gübreler, amonyum nitrat, sodyum nitrat, kalsiyum nitrat,…) ithalatında gümrük idarelerince talep edilen “Uygunluk Yazısı’’ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınır.
48- Bazı haberleşme cihazlarının ithalatı nasıl gerçekleştirilir?
“Bazı Haberleşme Cihazlarının İthaline İlişkin Tebliğ”de belirtilen cihazların gümrük beyannamelerinin tescilinde, Telekomünikasyon Kurumu tarafından düzenlenecek “Onay Belgesi” gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
49- Harp silahları ile bunların aksam ve parçalarını herkes ithal edebilir mi?

“Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ”de belirtilen maddeler, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir
50- Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ekinde yer alan kimyasal maddelerin ithalatında hangi merciden izin almak gerekmektedir?
İthalat 2009/17 sayılı Tebliğ’de yer alan ve “Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin, Stoklanmasının ve Kullanılmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme" ekinde de belirtilen kimyasal maddelerin ithalatında gümrük idarelerince talep edilen “İzin Belgesi” T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından düzenlenir. Bununla birlikte, adı geçen Tebliğin ek listelerinde belirtilen bir çok kimyasal maddenin ithalatı yasaktır.

51-Harita ve benzeri dokümanın ithalatında hangi kurumlardan Uygunluk Belgesi alınması gerekmektedir?
İthalat 2009/5 sayılı Tebliğ’de yer alan haritalardan, deniz haritalarının ithalatında; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı), diğer haritaların ithalatında ise; Milli Savunma Bakanlığı’ndan (Harita Genel Komutanlığı) Uygunluk Belgesi alınması gerekmektedir.

52-Gümrük vergisi askıya alınacak ürünlere ait düzenlemeler nasıl yapılmaktadır?
İthalat 2009/18 sayılı Tebliğ‘de belirtildiği üzere, gümrük vergisi askıya alınacak ürünlere ait düzenlemeler Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde Avrupa Birliği'nin gümrük vergilerini geçici olarak askıya aldığı ürünlere paralel olarak, İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı liste ile yapılmaktadır.

İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı listeye ilave edilmesi veya çıkartılması istenen ürünler ile ulusal tarife kontenjanı açılması talep edilen ve adı geçen Tebliğin Ek I'indeki şartları haiz ürünlere ilişkin taleplerin, Tebliğ Ek II'deki, itirazların ise Ek:III'deki başvuru formlarına uygun şekilde hazırlanarak, istenen diğer belgelerle birlikte bir dilekçe ekinde Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) yapılması gerekmektedir.

53- Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında oluşturulan Gümrük Birliği (GB) çerçevesinde, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile ülkelere ait bilgiler nerede bulunur?
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile ülkelere ait bilgiler İthalat Rejimi Kararı ile belirlenmiştir. GTS kapsamında tanınan tavizli tarifeler, İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan II sayılı Listede "GTS Ülkeleri" sütununa işlenerek yürürlüğe konulmuştur. GTS'den yararlanacak Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü), Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü). ve En Az Gelişmiş Ülkeler (E.A.G.Ü.), sırasıyla İthalat Rejimi Kararı EK: 3A, EK: 3B ve EK: 3C sayılı listelerde yer almaktadır. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında tercihli tarifeler, bu listelerde belirtilen ülkeler menşeli eşyaların ithalatında uygulanır.

54- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ve ait oldukları sektörler hakkındaki bilgilere nereden ulaşılır?
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden yararlanan eşyalar ile bunların ait oldukları sektörler İthalat Rejimi Kararı EK: 4'te yer almaktadır.
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında ülkemiz tarafından tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizleri, İthalat Rejimi Kararı (EK: 3 A) sayılı Liste'de belirtilen ilgili ülkeler itibariyle hariç tutulan sektörler için uygulanmaz.
55- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için gümrük idarelerine hangi belgenin ibraz edilmesi gerekir?
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesi için gümrük idarelerine ‘’Form A Menşe Belgesi"nin ibraz edilmesi gerekmektedir.

56- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen ‘’Form A Menşe Belgesi"nin düzenlenmesine ait esaslar nerede bulunur?
30.12.2001 tarih ve 24626 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin 2001/3485 sayılı Karar’da “Form A Menşe Belgesi"nin düzenlenmesine ait esaslar belirtilmiş olup söz konusu Kararın 3 no.lu ekinde de bir örneğine yer verilmiştir.

57- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen “Form A Menşe Belgesi" kimler tarafından düzenlenir?
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda gümrük idarelerince talep edilen ‘’Form A Menşe Belgesi" ihracatın gerçekleştirildiği ülkedeki gümrük idarelerince veya diğer yetkili resmi idarelerce usulüne uygun olarak düzenlenir.

58- Hangi maddelerin ithalatında gümrük idarelerince “İthalat İzleme Belgesi’’ talep edilir?
İthalat: 2009/20 sayılı Tebliğ EK-1'de gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddeleri, karşılarında gösterilen ülke menşeli olarak ve kıymet seviyesinin altında beyan etmek suretiyle Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi çerçevesinde ithal edeceklerin ithalattan önce Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunarak "İthalat İzleme Belgesi" almaları gerekmektedir. Söz konusu belge belirtilen Tebliğ kapsamına giren maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneğinin gümrük beyannamesine eklenmesi gerekir.

59- İthalat: 2009/20 sayılı Tebliğ EK-1'de yer almasına rağmen ‘’İthalat İzleme Belgesi’’ nden muaf tutulan maddeler var mıdır?
İthalat: 2009/20 sayılı Tebliğ EK-1'de yer almasına rağmen CIF değeri 500 ABD Doları'nı geçmeyen eşyanın serbest dolaşıma girişinde İthalat İzleme Belgesi talep edilmez.

60- Ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye (Ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında yerli ve yabancı uçaklara vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıt ve madeni yağı) sayılan akaryakıt kimler tarafından ithal edilebilir?
Ham petrol, akaryakıt ve ihrakiye sayılan akaryakıt ithalatı aşağıda sayılanlarca yapılır:
a) Ham petrol; rafinerici lisansı sahipleri ile düşük gravite yerli üretim ham petrol ile karıştırılacak miktarda ham petrol karıştırmak kaydı ile Türkiye’de ham petrol üretimi yapanlar,
b) Akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla, dağıtıcı lisansı sahipleri,
c) İhrakiye sayılan akaryakıt; rafinerici ile lisansında işlenmiş olmak ve ihrakiye pazarlama projeksiyonları ile uyumlu olduğunu bildirmek kaydıyla dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahipleri,tarafından ithal edilebilir. (Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar - 1908 (31.12.2008 t. 27097 s. R.G.)
61- Madeni yağlar kimler tarafından ithal edilebilir?
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 27 ile başlayan grupta yer alan madeni yağlar;
a) Madeni yağ lisansı almış veya lisansına madeni yağ faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş lisans sahipleri,
b) Deniz ve hava araçlarında kullanılacak türde olmak kaydıyla, ihrakiye teslimi lisansı sahipleri veya lisansına ihrakiye teslim faaliyeti ile iştigal edebileceği hususu işlenmiş lisans sahipleri (bayiler hariç),
c) Lehlerine veya adına hareket eden kişiler adına tanzim edilmiş uygunluk yazısı sahipleri,
tarafından ithal edilebilir.
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu 34 ile başlayan grupta yer alan madeni yağların ithalinde lisans veya uygunluk yazısı aranmaz. (Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar - 1908 (31.12.2008 t. 27097 s. R.G.)

62- Alkol ve alkollü içkilerin ithalatında gümrükler tarafından talep edilen uygunluk belgesi nereden alınır?
Alkol, alkollü içki (bira, şarap, vermut, likör…) ve metanol ithalatında gümrükler tarafından talep edilen uygunluk belgesi Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınır.

63- Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların ithalatı serbest midir?
Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye ithali serbesttir. Ancak işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalatında gümrük idarelerine beyan verilmesi esas olup, İthalat Rejim Kararı ve Yönetmeliği uygulanmaz.

64- Yolcular, beraberlerinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler mi?
Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000 ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyaları yurda getirebilirler ve yurtdışına çıkarabilirler.

65- İşlenmemiş kıymetli madenler herkes tarafından ithal edilebilir mi?
İşlenmemiş kıymetli madenlerin ithali, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi Kıymetli Maden Aracı Kuruluşları tarafından yapılır. Ancak, Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsaya teslim etmek zorundadır.

TİCARİ OLMAYAN ŞAHSİ MAHİYETTE BAZI EŞYANIN BEDELSİZ İTHALİ  (Kişisel kullanıma özgü, kullanım alanı ve miktar açısından ticari olmayan eşyanın bedelsiz olarak Türkiye gümrük bölgesine serbest dolaşıma girişi esnasında gümrük vergilerinden muafiyet tanınması) (Şahsi Mahiyette Bazı Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ (Bedelsiz İthalat Seri No: 1) (20.02.2000 t. 23970 s. R.G.)

66- Kimler bedelsiz ithalat yapabilir?
Bedelsiz ithalatı yapabilecekler aşağıda belirtilmiştir:
(a) Türkiye’de bir takvim yılında 6 aydan fazla kalmamaları kaydıyla, yurtdışında en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra ikametgahlarını Türkiye’ye nakledenler,
(b) Yurtdışındaki milli veya milletlerarası kadrolara atanmış olup, bu görevlerinden dönen kamu görevlileri,
(c) Türk vatandaşlığına geçmek suretiyle ikametgahlarını Türkiye’ye nakleden kişiler
bedelsiz ithalat yapabilirler. 
67-Bedelsiz ithalat yoluyla mesleki alet ve makine ithalatı mümkün müdür?

Yurt dışında iki yıl ikamet edenler ile milli veya milletlerarası kadrolara atanan kişiler, el ile kullanılmak için imal edilmiş veya özellikle elle taşımayı kolaylaştırıcı tertibatla donatılmış alet ve cihazları ithal edebilirler.

68- Ticari olmayan bedelsiz ithalat kapsamında hangi şahsi eşyalar ithal edilebilir?
Bedelsiz ithalat kapsamında, sürücüsünden başka en çok 7 oturma yeri olan ve insan taşıma amacına yönelik olarak üretilmiş otomobiller, steyşın arabalar ve yarış arabaları ile motosiklet ve karavan, en çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adele gücüyle pedal veya el ile tekerleği döndürmek suretiyle hareket eden ve yolcu taşımalarında kullanılmayan bisiklet ve azami yüklü ağırlığı 750 kg.'ı geçmeyen hafif römork ithal edilebilir.
Türkiye gümrük bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin Türkiye gümrük bölgesine nakli dolayısıyla ithal edilen sermaye malı ve diğer malzemeler de gümrük vergilerinden muaftır.Faaliyet deyimi, madencilik, tarım, serbest meslek faaliyeti ve benzeri faaliyetler de dahil olmak üzere üreticilerin, tüccarların veya hizmet sunan kişilerin her türlü ekonomik faaliyeti anlamına gelir.
Sermaye malları ve diğer malzemeler deyimi ise, teşebbüsün faaliyetini devam ettirmesi için gerekli teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemeleri anlamına gelir.
Kesin dönüş yapan tıp doktorları, diş hekimleri ve veterinerlerin meslekleri ile ilgili tıbbi cihazların ithaline ilişkin olarak yurda dönmeden önce yapacakları talepleri duruma göre; Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının uygun görüşleri alınmak suretiyle Gümrük Müsteşarlığı’nca (Gümrükler Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.
69-Bedelsiz ithalat kapsamında kara nakil vasıtaları ithalatı kaç yılda bir yapılabilir?
Bedelsiz ithalat kapsamında yer alan motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları ithalatı aynı kişi tarafından 5 yılda bir yapılabilir.

70- Bedelsiz ithalat kapsamında ithal edilecek kara nakil vasıtalarında yaş sınırlaması var mıdır?
Bedelsiz ithalat kapsamında ithal edilecek motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtaları (kayıt ve model yılı dahil) 3 yıldan eski olamaz.

71- Bedelsiz ithalat kapsamında getirilecek kara nakil vasıtalarının ne kadarlık süre için hak sahiplerinin adına kayıtlı olması gerekir?
Özel kara nakil vasıtalarının, Türkiye’ye son giriş tarihinden en az 6 ay öncesinden talep sahibinin adına kayıtlı olması gerekir.

72- Motorlu ve motorsuz özel kara nakil vasıtalarının bedelsiz olarak serbest dolaşıma giriş işlemleri hangi gümrük müdürlüklerinden yapılır?
Şahsi Mahiyette Bazı Eşyanın Bedelsiz İthaline İlişkin Tebliğ kapsamı motorlu ve motorsuz özel kara nakil vasıtalarının ithali amacıyla İstanbul Yeşilköy Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, Gebze Otomotiv İhtisas Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü ve Ankara Bedelsiz İthalat ve Naklihane Gümrük Müdürlüklerinden herhangi birisine müracaat edilmesi gerekmektedir.

TİCARİ BEDELSİZ İTHALAT

73- Ticari bedelsiz ithalat için izin almak gerekli midir?
Ticari bedelsiz ithalatta izin müessesesi bulunmamaktadır. Ticari bedelsiz ithalat işlemleri beyan suretiyle herhangi bir izin alınmaksızın sonuçlandırılmaktadır.
74- Kullanılmış eşyaya ilişkin ticari bedelsiz ithalat talepleri için izin almak gerekli midir?
Kullanılmış eşyaya ilişkin ticari bedelsiz ithalat taleplerinin ilgili firmalarca doğrudan Dış Ticaret Müsteşarlığı’na yapılması gerekmektedir.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ

75- Damping nedir?
Damping; bir pazarı elde etmek veya eldeki stok malı elden çıkarmak için piyasa fiyatından hatta bazen maliyet fiyatından daha ucuza satmaktır.

76- Sübvansiyon nedir?
İthalata konu ürüne, menşe veya ihracatçı ülke tarafından doğrudan veya dolaylı olarak sağlanan mali katkı (gelir veya fiyat desteği)’dır.

77- Dampinge veya sübvansiyona konu ürün ithalatının yerli üretim dalına verdiği zarar nasıl önlenir?
Dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın yerli üretim dalına verdiği zarar, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde önlenir.

78-Damping veya sübvansiyon başvurusu nereye ve nasıl yapılır?
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca, damping veya sübvansiyona konu olan ithalattan maddi zarar gördüğünü veya maddi zarar tehdidi altında bulunduğunu veya bu tür ithalatın bir üretim dalının kurulmasını fiziki olarak geciktirdiğini iddia eden üreticiler veya üretim dalı adına hareket eden gerçek veya tüzel kişi veya kuruluşların Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekir.
Şikayet, damping veya sübvansiyon, zarar ve damping veya sübvansiyona konu olan ithalatla iddia edilen zarar arasındaki nedensel ilişkiyi gösteren delilleri içermelidir. Yeterli delillerle desteklenmeyen iddialar şikayet olarak değerlendirilmemektedir.

79- Bir ürün dampinge veya sübvansiyona karşı nasıl korunur?
İthalat Genel Müdürlüğü’nce yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda; dampingli veya sübvansiyonlu ithalatın varlığı ve bu ithalatın zarara neden olduğu belirlendiğinde, bu zararın önlenmesi amacıyla, mevcut mali mükellefiyetlere ilave olarak damping marjı veya sübvansiyon miktarı kadar veya zararı ortadan kaldıracak daha az bir oran veya miktarda dampinge karşı vergi veya telafi edici vergi uygulamasına gidilmektedir.

80- Dampinge ve sübvansiyona karşı vergi uygulanacak madde ve ülkeler nerede yayınlanır?
Dampinge ve sübvansiyona karşı vergi uygulanacak madde ve ülkeler, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından Resmi Gazete’de Tebliğlerle yayımlanır.

İTHALATTA STANDARDİZASYON MEVZUATININ TEMEL UNSURLARI
81- İthalatta Standardizasyon Mevzuatı nelerden oluşur ve mevzuat internet ortamında nereden takip edilebilir?
İthalata konu mallardan gerekli görülenlerin standardına veya teknik düzenlemesine uygunluğunun veya kalitesinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi;
* 6 / 7677 sayılı Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük,
* Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı,
* Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ve bu Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelikler,
* Teknik düzenlemelerde veya standartlarda belirtilen esaslar ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca yayımlanan Tebliğler ile verilen talimatlara göre yapılmaktadır.
Bu konudaki tüm mevzuat Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın web sayfasından
( www.dtm.gov.tr ) incelenebilir. 
82- Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ithalat açısından amaçları nelerdir?
Bu Karar’ın amacı; teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimler çerçevesinde özetle;
a) İthalatta uygulanacak teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimlerin uluslararası ticarete gereksiz engel teşkil etmesini önlemek ve ticareti geliştirmek,
b) İthal ürünlerde düşük kaliteden kaynaklanan haksız rekabeti ve yanıltıcı uygulamaları önlemek, tüketiciyi koruyucu ve kaliteyi yükseltici tedbirleri almak,
c) İthal ve yerli ürünler arasında ayrımcılık yaratmayacak şekilde ithal ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun ve/veya güvenli olmasını temin etmek; insan sağlığı ve emniyetinin, hayvan ve bitki varlığının ve çevrenin korunması ile kamu ahlakı, kamu düzeni ve kamu güvenliği gereklerini yerine getirmek,
ç) Teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimlerde yetkili kuruluşları, yapılacak işlemleri ve uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.
83- Uygunluk değerlendirmesi hangi kuruluş tarafından yapılır?
Uygunluk değerlendirmesi Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılır.TSE tarafından yapılan uygunluk değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması halinde, gümrüklere ibraz edilmek üzere, “Uygunluk Belgesi” verilir. 
 
84- İthalatta uygunluk değerlendirmesi niçin yapılmaktadır?
İthalatta uygunluk değerlendirmesi; ilgili standart veya teknik düzenlemede belirtilen kriterlere göre, insan sağlığının ve emniyetinin, hayvan veya bitki varlığının veya çevrenin korunmasını, ulusal güvenlik gereklerini veya tüketicinin doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve gerekli görülen hallerde performans yönlerinden yapılır.

85- İthalatta uygunluk değerlendirmesi işlemlerinde uygulanan prosedür nedir?
İşlemlere, ithalatçı veya temsilcisinin, ilgili Tebliğlerde belirtilen yetkili kuruluşlara müracaat etmesi üzerine, giriş gümrüğünde yirmidört saat içinde, ithalatçı veya temsilcisi de hazır bulunmak suretiyle başlanır.
Malın laboratuvarda muayene ve deneyleri gerekli görüldüğü takdirde, uygunluk değerlendirmesi yapmakla görevlendirilenler, dört takımı geçmemek üzere, ilgili standart veya teknik düzenlemede belirtildiği kadar veya Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenecek miktarlarda numune alabilirler.İthalatçı veya temsilcisi fiziksel bütünlükleri bozulmuş olsa da belli bir süre sonra numuneleri geri alabilir.
Mal ilgili standardına veya teknik düzenlemeye uygun bulunduğu takdirde, ithalatçı veya temsilcisine malın standardına veya teknik düzenlemeye uygunluğunu belirten belge verilir.

86- Hangi ürünlerin ithalatında uygunluk belgesi aranmaz?
31.12.2004 tarih ve 25687  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon 2005/1 sayılı Tebliğ ekinde yer alan Ek 1, Ek 2, Ek 3 sayılı listelerde belirtilen ürünlerin:AQAP, GMP belgesi veya otomotiv üretimine münhasır “İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onayı Belgesi” sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için yapacakları ithalatta , bu belgenin  ve taahhütnamenin ilgili gümrük idaresine ibrazı  halinde,TS-EN-ISO 9000 Kalite Sistem Belgesi sahibi sanayicilerin kendi ihtiyaçları için yapacakları ithalatta TSE’ye başvurmaları halinde; yapılacak değerlendirme sonucunda  düzenlenecek olan uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebilecek ürünleri gösteren ve GTİP numaralarını belirten yazının, Kalite Sistem Belgesi ile birlikte taahhütnamenin gümrük idaresine ibrazı halinde, TSE veya TSEK markalı ürünlerin üretiminde girdi olarak kullanılacak ürünlerin ithalinde; TSE ve TSEK markası sahibi sanayicilere Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen ve uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebilecek ürünleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarını belirten yazının, "Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi" veya "Kalite Uygunluk Belgesi" ve taahhütname ile birlikte ilgili gümrük idaresine ibrazı  halinde, gümrük idarelerince uygunluk belgesi aranmaz. Avrupa Topluluğu mevzuatına göre belgelendirilerek, Avrupa Topluluğu'nda serbest dolaşıma girmiş ürünler için, bu ürünlerle ilgili olarak düzenlenmiş belgelerin ve / veya işaretlerin (CE İşareti, e İşareti vs.), Toplulukça aranan mevzuata göre düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü amacıyla;e İşaretli ürünler için; tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun,CE İşaretli ürünler için; uygunluk beyanı ve ürüne ilişkin teknik dosyanın,ithalattan önce Türk Standartları Enstitüsü'ne tevdi edilmesi halinde,Uygunluk Belgesi yerine geçerli olmak ve ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve söz konusu ürünlerin uygunluk değerlendirmesinden muaf olarak ithal edilebileceğine ilişkin bir yazı verilir.5/1/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizin taraf olduğu "Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma" çerçevesinde Avrupa Ekonomik Komisyonu mevzuatına göre E İşareti almış ola